UBND tỉnh Tây Ninh:

Công khai danh sách các vụ việc khiếu nại đã được giải quyết và chấm dứt thụ lý giải quyết 

Cập nhật ngày: 16/11/2018 - 08:48

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận và UBND tỉnh đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại.

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011,  Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai thông tin kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận và UBND tỉnh đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại.

BTNO