Ngành ngân hàng: Đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán online

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh, thời gian qua công tác tuyên truyền về hình thức thanh toán online qua các ngân hàng được ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh chú trọng. Nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, vấn đề tuyên tuyền các hình thức thanh toán online tại các ngân hàng càng được chú trọng nhắc nhở các Chi nhánh ngân hàng thương mại trong tỉnh thực hiện.