Công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Cập nhật ngày: 21/10/2021 - 19:23

BTNO - Ngày 21.10, Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Tham dự có ông Võ Đức Trong-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Ông Võ Đức Trong- Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu

Trong giai đoạn 2016-2021, công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước được cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực như thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; theo dõi, nắm tình hình nhân dân và kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, phát sinh từ cơ sở; thực hiện tốt cải cách hành chính, hoà giải ở cơ sở, tiếp xúc đối thoại với công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; giữ mối liên hệ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, sở, ngành, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để hướng dẫn, triển khai các nội dung liên quan đến công tác dân vận của Đảng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCH Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm đến công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chú trọng nội dung thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2021- 2026. Trong tiến trình thực hiện cải cách hành chính, các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp chú trọng xây dựng và thực hành phong cách “Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hơn 20 loại hồ sơ khác nhau thuộc lĩnh vực đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, tư pháp, xây dựng, đất đai và được trang bị hệ thống máy tính, tra cứu bằng thiết bị mã vạch, màn hình cảm ứng để phục vụ quá trình tiếp nhận. Từ khi ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, tình trạng giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn ngày càng tăng lên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Đức Trong- Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh  lãnh đạo UBND, các sở, ngành, cơ quan chính quyền của các địa phương tập trung thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch các lĩnh vực như giải quyết thủ tục hành chính, tài chính, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, quản lý đầu tư, tài nguyên môi trường, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác tổ chức cán bộ.

Duy trì tốt hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân trên địa bàn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhằm kịp thời tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý xây dựng chính quyền thiết thực và sáng tạo, đồng thời giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Xác định công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước, cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các đơn vị, địa phương.

Thực hiện công tác chính quyền phải gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý Nhà nước của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đây là nội dung đặc biệt cần được quan tâm. Mỗi cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ riêng, cần nghiên cứu đặc điểm, chức năng từng cơ quan quản lý, đơn vị để có phương pháp lãnh đạo dân vận cho phù hợp, hiệu quả.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.

Thực hiện dân vận chính quyền gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội, phát triển kinh tế xã hội, gắn với hoạt động, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Dân vận chính quyền cần được xây dựng trở thành một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý, thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương, bởi dân vận tốt thì các hoạt động quản lý, phát triển kinh tế xã hội của các ngành, địa phương mới tốt, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Theo Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Nhật Quang, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, xem đây là giải pháp giúp cho chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phải thật sự gần dân, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân thông qua việc tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, đời sống của người dân; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phương Thảo