BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 13/10/2012 - 09:48

(BTN)- Cách đây 64 năm, ngày 16.10.1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ký Nghị quyết số 29-NQ/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, tiền thân của ngành Kiểm tra ngày nay. 64 năm qua, ngành Kiểm tra không ngừng trưởng thành, ngày càng đổi mới và khẳng định được vai trò, vị trí chức năng lãnh đạo của Đảng.

Trải qua gần hai phần ba thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngành Kiểm tra luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong từng giai đoạn lịch sử, gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển đi lên của cách mạng Việt Nam. Luôn trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ, trung thực, khách quan, đoàn kết, dũng cảm, không ngừng vươn lên. Đó là nét nổi bật trong quá trình hình thành và phát triển của cơ quan kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp.

Cùng với sự ra đời, trưởng thành và phát triển của ngành Kiểm tra, năm 1970, tại vùng biên giới La Lột, huyện Chàng Trây, tỉnh Prey Veng – Campuchia, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, mở đầu cho sự hình thành và phát triển ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh ngày nay.

UBKT Trung ương và UBKT Tỉnh uỷ Tây Ninh viếng khu di tích Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: DH

Trong quá trình xây dựng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để công tác kiểm tra, giám sát thực sự phát huy được vai trò là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các quy định hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng; đề cao trách nhiệm đối với các tổ chức Đảng và đảng viên; đưa hoạt động kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả. Qua đó, giúp cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ các cấp và cán bộ đảng viên cơ bản đã có nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; vai trò trách nhiệm của cấp uỷ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được nâng lên, khắc phục được biểu hiện nhận thức không đầy đủ, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoặc giao khoán cho UBKT các cấp.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, báo cáo Chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Các cấp uỷ, tổ chức Đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ…”. Ngành Kiểm tra của tỉnh đã thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình các cuộc kiểm tra, đã gắn kiểm tra tập thể cấp uỷ với kiểm tra cấp uỷ viên là cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tăng cường vai trò của cấp uỷ trực tiếp tiến hành kiểm tra; phát huy tốt trách nhiệm của các cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra, kết luận khách quan, chính xác. Qua kiểm tra đã tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, tổ chức Đảng cấp dưới, góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ.

Trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 và những năm đầu của nhiệm kỳ 2010 - 2015 đến nay, cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 1.628 tổ chức Đảng và 15.311 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 351 tổ chức Đảng và 436 đảng viên. UBKT các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.324 đảng viên (trong đó có 627 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp), 474 tổ chức Đảng; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 1.761 tổ chức Đảng; giám sát thường xuyên đối với 19.140 đảng viên và 9.624 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 366 đảng viên và 798 tổ chức Đảng; giải quyết tố cáo đối với 282 đảng viên và 5 tổ chức Đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của 20 đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng đối với 3.163 tổ chức. UBKT các cấp tham mưu giúp cấp uỷ hoặc trực tiếp thi hành kỷ luật đối với 1.335 đảng viên và 28 tổ chức Đảng.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt trách nhiệm lãnh đạo của các tổ chức Đảng và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng; làm chuyển biến mạnh mẽ việc chấp hành kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Tây Ninh trồng cây lưu niệm tại khu di tích Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: DH

Với những thành tích trên, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh nói chung và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nói riêng đã vinh dự được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua các năm 2008, 2009, 2010, 2011 và nhiệm kỳ 2006 - 2010; được Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới, trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, cấp uỷ và UBKT các cấp trong tỉnh xác định và quyết tâm thực hiện thắng lợi những nội dung trọng tâm như sau:

Một là: Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; UBKT các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ, Ban thường vụ cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát phù hợp, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Hai là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát; giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm.

Ba là: Cấp uỷ các cấp chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vấn đề đoàn kết nội bộ; việc giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nhất là hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. UBKT các cấp tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng; bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm khi mới manh nha để cảnh báo, ngăn ngừa; kiên quyết đấu tranh làm rõ vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên để xem xét, xử lý công tâm, khách quan theo đúng nguyên tắc, quy trình.

Bốn là: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp uỷ, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Năm là: Thường xuyên kiện toàn cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Bồi dưỡng kiến thức kiểm tra, giám sát, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng qua các nhiệm kỳ đã thực sự góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong Đảng bộ. Trong không khí kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống thành lập ngành Kiểm tra của Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuỵ”, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ thường xuyên nhận thức sâu sắc về vinh dự và trách nhiệm của mình trước Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ngày một trong sạch vững mạnh.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ