Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2021):

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

Cập nhật ngày: 15/10/2021 - 00:50

BTN - Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm và phát hiện, ngăn chặn hạn chế, thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, vi phạm; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng...

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2020) và 50 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Tây Ninh, ngày 9.10.2020

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuỵ” do Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) tặng, cán bộ ngành Kiểm tra Đảng cả nước nói chung, Tây Ninh nói riêng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử, gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển của đất nước.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Ngày 16.10.1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng ký.

Qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng đã khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, với phương thức hoạt động dần được đổi mới nhưng vẫn bảo đảm được nguyên tắc, phương châm của ngành và tình hình thực tế của đất nước.

Đối với Tây Ninh, tháng 2.1970, tại vùng biên giới La Lột, huyện Chàng Trây, tỉnh Prey Veng, Campuchia, Tỉnh uỷ quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Đến ngày 27.5.1976, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 04/CT về việc thành lập Uỷ ban Kiểm tra các cấp. Đây là dấu mốc quan trọng mở đầu cho sự ra đời và phát triển của hệ thống Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh.

Trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm lãnh đạo và tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Ông Võ Văn Sớm- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho biết, thời gian qua, cấp uỷ, tổ chức đảng và Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng.

Cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ các cấp nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm và phát hiện, ngăn chặn hạn chế, thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, vi phạm; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

9 tháng năm 2021, cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; đã kiểm tra trên 9.000 đảng viên, hơn 1.200 tổ chức đảng; giám sát thường xuyên trên 14.000 đảng viên, hơn 5.000 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề trên 300 đảng viên, trên 500 tổ chức đảng; xử lý kỷ luật 99 đảng viên, 1 tổ chức đảng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, ông Võ Văn Sớm cho biết, cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở quyết tâm thực hiện tốt những nội dung trọng tâm, nhất là tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; người đứng đầu cấp uỷ phải nêu cao trách nhiệm, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; Uỷ ban Kiểm tra các cấp phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan liên quan tham mưu cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tham mưu cấp uỷ triển khai và tổ chức thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo nghị quyết của cấp uỷ hằng năm, góp phần hoàn thành nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và khả thi, phát huy tính chủ động và tự kiểm tra để phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm. Xử lý kỷ luật nghiêm tổ chức đảng, đảng viên khi có vi phạm, công khai kết quả xử lý.

Tiếp tục tham mưu cấp uỷ quan tâm tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao trình độ, năng lực cán bộ kiểm tra đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Tố Tuấn