BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Củng cố vững chắc thế trận lòng dân'

Cập nhật ngày: 07/10/2009 - 03:47

Hội thảo quốc gia với chủ đề “Mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, tổ chức ngày 6.10, tại Hà Nội, nhằm đề xuất những kiến nghị góp phần tổng kết, bổ sung, phát triển cương lĩnh và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.
30 tham luận được gửi đến đến và trình bày tại hội thảo khẳng định: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là 2 mặt cơ bản của mọi quốc gia, dân tộc khi trong quan hệ quốc tế chưa xoá bỏ được cơ sở tham vọng thống trị của dân tộc này đối với dân tộc khác.
Ở Việt Nam, đây cũng là quy luật tất yếu khách quan, quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm.
Các tham luận tập trung phân tích, làm rõ quá trình nhận thức, phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ và giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tình hình thực hiện mối quan hệ này từ năm 1991 đến nay và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Cương lĩnh những vấn đề có tính chiến lược trong ứng xử và giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng giữa 2 mặt này trong thời kỳ mới cũng được nhiều tham luận đề cập đến tại hội thảo này.
Bên cạnh đó, nhiều nội dung được đề cập tại hội thảo thu hút sự quan tâm của các đại biểu như một số vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay, tác động của những biến đổi kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay....
Đề cập về nội dung tăng cường mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thành Trung, Phó Giám đốc Học viện Chính trị cho rằng tăng cường mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một đòi hỏi khách quan.
Để thực hiện được điều đó, Đảng, Nhà nước, nhân dân cần quan tâm giải quyết những mâu thuẫn đang tồn tại trong đời sống xã hội; phát huy hơn nữa tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội; tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho các tầng lớp nhân dân.
Đồng thời, ông cho rằng phải đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị; củng cố thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an ninh với kinh tế; quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
Đây là những yếu tố bảo đảm để huy động sức mạnh của toàn dân nhằm xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

(Theo TTXVN/Vietnam+)