Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Ngày làm việc thứ ba, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại biểu thảo luận nội dung các dự thảo văn kiện 

Cập nhật ngày: 27/01/2021 - 10:16

BTNO - Hôm nay, ngày 27.1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Theo chương trình, đại biểu dành cả ngày để thảo luận tại hội trường các nội dung được đề cập trong dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông (bìa trái) cùng Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cùng Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh vào hội trường thảo luận dự thảo các văn kiện.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có một số điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng: Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trước đó, sáng 26.1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang Lê Tiến Châu (quê quán Châu Thành, Tây Ninh) cùng Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh vào hội trường thảo luận dự thảo các văn kiện.

Trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và nhấn mạnh những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, làm cho thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.

Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh dự Đại hội có 16 đại biểu, đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn.

Đức An

(từ Hà Nội)