BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam đúng dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 09/06/2009 - 04:04

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam là một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kỳ.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam với nội dung tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đến nay và định hướng đến năm 2020.

Đại hội được tổ chức ở 3 cấp: huyện, tỉnh và trung ương (Đại hội toàn quốc). Đại hội cấp huyện, tỉnh được tổ chức trong thời gian 1 ngày, từ quý III đến hết quý IV/2009. Đại hội toàn quốc sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày, vào trung tuần tháng 5.2010, dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc do 1 Phó Thủ tướng làm Trưởng ban; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Trưởng ban Thường trực. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương liên quan.

Ủy ban Dân tộc là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc, giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc tổ chức Đại hội các cấp; chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội toàn quốc; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức Đại hội các cấp; theo dõi báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc về kết quả Đại hội các cấp...

Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp tỉnh, huyện do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cùng cấp làm Trưởng ban; thành viên gồm lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cùng cấp có liên quan.

Theo Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 8.5.2009 của Ban Bí thư Trung ương, từ năm 2010 trở đi sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc định kỳ 10 năm 1 lần.

(Theo chinhphu.vn)