BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra vào tháng 1.2011

Cập nhật ngày: 27/08/2009 - 09:10

Ngày 25.8, tại Nha Trang, Khánh Hoà, Ban Tổ chức Trung ương đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Chủ trì hội nghị, ông Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào nửa đầu tháng 1.2011.
Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4.8.2009 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Hội nghị này nhằm quán triệt và hướng dẫn thực hiện chỉ thị trên của Bộ Chính trị.
Sau khi nêu bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, ông Hồ Đức Việt yêu cầu hội nghị quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần của Chỉ thị số 37-CT/TW, thảo luận, góp ý có chất lượng cao vào các dự thảo hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy, nhân sự Ủy ban kiểm tra đại hội đảng bộ các cấp; qui chế bầu cử trong Đảng; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong ảnh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Ông Hồ Đức Việt yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần phổ biến Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị đến từng chi bộ; có kế hoạch chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 1.2011. Từ tháng 5 đến tháng 10.2010 sẽ diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước phát triển bền vững.

Mục đích, yêu cầu của công tác tuyên truyền là thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng gắn với việc tích cực triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.

Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2006-2010) và Kế hoạch 5 năm tiếp theo (2011-2015). Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về đại hội Đảng các cấp để giúp người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước hiểu đúng, ủng hộ công cuộc đổi mới của nhân dân.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng phải đề cao chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Các đợt tuyên truyền gồm: đợt 1 từ cuối năm 2009 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu các tỉnh, thành phố và các cấp đảng uỷ trực thuộc Trung ương vào cuối tháng 10.2010; đợt 2 từ cuối tháng 10.2010 đến trước khi khai mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng (1.2011); đợt 3 trong thời gian tiến hành Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đợt 4 sau Đại hội lần thứ XI của Đảng đến hết tháng 2.2011.

(Theo TTXVN/Vietnam+)