baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảm bảo cao nhất lợi ích dân tộc

Cập nhật ngày: 02/11/2009 - 07:21

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Ban Đối ngoại Trung ương hôm 1.1 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác đối ngoại trong thời gian tới vẫn là giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Tổng Bí thư nhận định: Tình hình thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường; hoà bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, lãnh thổ, tranh giành tài nguyên, nạn khủng bố có thể gia tăng cùng với những vấn đề toàn cầu khác buộc các quốc gia phải có chính sách đối phó và phối hợp hành động.
Để đảm bảo phát huy cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương cần chủ động và phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan liên quan để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổng kết, nghiên cứu, đánh giá sát và đúng tình hình, dự báo kịp thời về xu hướng phát triển của tình hình thế giới, khu vực, tình hình các đảng chính trị để kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng trong từng giai đoạn, với từng đối tác, đối tượng cụ thể; xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất xảy ra.
Ban Đối ngoại Trung ương cũng cần tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao với các đảng, các nước; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động đối ngoại của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Một nhiệm vụ nữa Ban Đối ngoại Trung ương cần tập trung là phát huy vai trò của  mình trong việc chỉ đạo và hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân; chủ động, tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các hoạt động đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư cũng lưu ý Ban Đối ngoại Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và các ban của Trung ương, bộ, ngành, các cơ quan tổ chức khác, đồng thời tập trung kiện toàn bộ máy, làm tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(Theo TTXVN/Vietnam+)