BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2022) và 23 năm Ngày "Dân vận" của cả nước (15.10.1999 - 15.10.2022)

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công*

Cập nhật ngày: 13/10/2022 - 20:00

BTNO - Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14 đến ngày 31.10.1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế.

Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ: "Trong các Đảng bộ thượng cấp (từ thành và tỉnh uỷ trở lên) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về các giới vận động". Từ tháng 10.1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15.10.1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10.1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, Bộ Chính trị khoá VIII đã đồng ý lấy ngày 15.10.1930 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15.10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận.

Trải qua 92 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Cùng với cả nước, công tác dân vận của Đảng bộ Tây Ninh đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Trong thời kỳ 1954-1960, trên danh nghĩa, không còn tổ chức Mặt trận và các đoàn thể, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, tất cả cán bộ, đảng viên đều làm công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng đấu tranh chính trị, thực hiện phương châm “4 cùng” trong dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng đấu tranh. Từ những phong trào chống cướp bảo vệ xóm làng đến các phong trào đấu tranh chống khủng bố trả thù người kháng chiến cũ, chống bắt lính… mà cao trào là trận đánh chiến thắng Tua Hai vang dội (26.1.1960), mở đầu cho phong trào đồng khởi vũ trang ở miền Nam.

Tháng 5.1961, Đại hội lần thứ nhất Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Tây Ninh được tổ chức và thành lập các đoàn thể thanh niên giải phóng, phụ nữ giải phóng, nông dân giải phóng từ tỉnh đến xã. Cũng trong năm 1961, Khu uỷ miền Đông lập Ban Dân vận để vận động quần chúng đấu tranh cách mạng, Tỉnh uỷ Tây Ninh thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ và đồng chí Tư Thái được Khu uỷ cử về làm Trưởng ban. Từ đó, công tác vận động, tập hợp lực lượng quần chúng vào tổ chức ngày càng phát triển mạnh và rộng khắp.

Năm 1975, Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo Tây Ninh phải tự lực giải phóng. Trên tinh thần đó, Tỉnh uỷ đã đề ra nhiệm vụ huyện tự giải phóng huyện, xã tự giải phóng xã. Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, hệ thống dân vận các cấp đã đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp lực lượng, tổ chức các phong trào đấu tranh chính trị, binh vận. Với sức mạnh tổng hợp của công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, học sinh, tiểu thương, tín đồ các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số… đã góp phần cùng lực lượng vũ trang Tây Ninh tự giải phóng tỉnh nhà.

Giải phóng chưa được bao lâu, Tây Ninh lại phải đương đầu với chiến tranh biên giới Tây Nam, kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng kéo dài, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Công tác dân vận tập trung vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, vừa từng bước xây dựng cơ sở vật chất. Sau khi chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, nhiệm vụ công tác dân vận là vận động nhân dân ổn định tình hình, tiếp tục cải tạo và xây dựng CNXH trên địa bàn tỉnh.

Bước vào thời kỳ đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hệ thống dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát hợp với nhu cầu và lợi ích của nhân dân; vận động đông đảo nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà "đại đoàn kết", làm đường giao thông nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…

Trong những năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Từ đó, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả đáng kể: công tác tập hợp quần chúng vào các loại hình tổ chức được chú trọng, khắc phục cơ bản tình trạng đoàn viên, hội viên “ảo”, chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội ngày càng thực chất.

Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, quan tâm cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Công tác phối hợp của chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Hằng năm, liên ngành phối hợp ra quân làm công tác dân vận 2 đợt với nhiều công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa nhằm chăm lo cho các tầng lớp nhân dân. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp xây dựng và duy trì được nhiều mô hình mới, cách làm hay hiệu quả, góp phần giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Từ cuối năm 2019 đến nay, công tác vận động, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp, ngành, các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân mạnh thường quân tích cực tham gia thực hiện với số tiền và hiện vật trị giá hàng trăm tỷ đồng. Nhân dân đồng tình, ủng hộ những chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Trong những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận. Các cấp uỷ, tổ chức đảng ngày càng coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết nguyện vọng chính đáng, quan tâm giải quyết những bức xúc trong nhân dân, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tạo đồng thuận, động viên nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển tỉnh nhà.

Có thể thấy, dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm công tác dân vận của Đảng, mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cần thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; thực lòng quan tâm, chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân; gắn việc làm tốt công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao cho.

Cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với bản lĩnh, quyết tâm và nỗ lực chung, công tác dân vận sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

An Khang

(trích lược từ tài liệu của Ban Dân vận Tỉnh uỷ)

*Tít được dẫn theo lời dạy của Bác về công tác dân vận