BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ huyện Dương Minh Châu: Triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 - khoá X

Cập nhật ngày: 14/04/2009 - 10:38

Mới đây, Huyện uỷ Dương Minh Châu tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) cho hơn 200 cán bộ chủ chốt của huyện.

Sau khi tiếp thu nội dung, tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, và các Kế hoạch của Huyện uỷ, tại các tổ thảo luận nhiều ý kiến đã được các đại biểu phát biểu trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, liên hệ với tình hình thực tế của địa phương. Các ý kiến tập trung làm rõ vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đóng góp cho Kế hoạch của Huyện uỷ các ý kiến tập trung vào giải pháp chiến lược cho phát triển kinh tế của huyện, trước mắt là giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khi nền kinh tế bị ảnh hưởng do kinh tế thế giới suy thoái. Trong điều kiện khó khăn hiện nay cần quan tâm hơn nữa đến nông dân, nhất là đầu ra cho nông sản, giá cả nông sản và vật tư nông nghiệp, nguồn vốn, việc làm và thu nhập của nông dân. Chính sách kích cầu cần tập trung vào đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tránh dàn trải. Làm tốt công tác giữ gìn môi trường, nhất là chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp; rác thải tại các chợ và ở nông thôn; xử lý nghiêm việc sản xuất phân bón giả, phân kém chất lượng. Về lâu dài cần quan tâm kêu gọi đầu tư, mở các công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh, nhất là các cơ sở chế biến nông sản tại chỗ, vừa bao tiêu nông sản vừa giải quyết việc làm.

Công tác cán bộ cần tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ từ huyện tới xã, luân chuyển cán bộ phải căn cứ vào trình độ và chuyên môn cho phù hợp mới phát huy được tác dụng; việc tổ chức hội họp cần cô đọng, súc tích, có chất lượng, tránh lãng phí vì hội họp quá nhiều, nhưng chất lượng, hiệu quả kém…

Trong tháng 4.2009, các cơ sở Đảng trong toàn huyện sẽ triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên; sau đó triển khai học tập trong các tổ chức Mặt trận, các đoàn thể và tuyên truyền ra quần chúng nhân dân.

CÔNG DÂN