baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Xây dựng LLVT tỉnh mạnh về chính trị, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Cập nhật ngày: 07/05/2010 - 10:03
HTML clipboard

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo LLVT khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tự lực tự cường, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương đạt hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Hùng Việt và Thiếu tướng – Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Trần Văn Bé chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong đợt thi đua cao điểm tháng 12.2009.

Nổi bật là công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu vững chắc; ban hành Nghị quyết về tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến năm 2020, Đề án “Bố trí, sắp xếp, ổn định 3 khu dân cư biên giới phía Bắc của tỉnh giai đoạn 2009 – 2012”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực quốc phòng địa phương, sức mạnh tổng hợp của KVPT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện tốt phương châm “Nói và làm theo Nghị quyết, nói ít làm nhiều, nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó”; tăng cường công tác giáo dục rèn luyện đạo đức lối sống, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực hoạt động thực tiễn trong toàn Đảng bộ. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chặt chẽ, nghiêm túc; tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề, đi sâu tổ chức nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng đơn vị để học tập và làm theo. Kết quả phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm sau cao hơn năm trước; so với năm 2006, năm 2009 tổ chức cơ sở Đảng TSVM tăng 43,8%, không có tổ chức Đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách tăng 1,4%, tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách giảm còn 0,5%; phát triển đảng viên mới đạt 121,5% chỉ tiêu.

Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống; phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Củng cố kiện toàn Trung đoàn 174 và 5 đại đội huyện biên giới; xây dựng và tổ chức biên chế 100% đơn vị dự bị động viên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,52% so với dân số; thành lập 113 Ban CHQS cơ quan, tổ chức; xây dựng ổn định lực lượng phòng không nhân dân...

Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng sáng tạo ba quan điểm, tám nguyên tắc, sáu mối kết hợp trong quá trình huấn luyện; tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện và hội thi, hội thao ở các cấp. Đầu tư xây dựng công trình huấn luyện của các đơn vị, trường bắn của tỉnh, mô hình học cụ và trang bị vật chất đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện.

Thường xuyên chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, gắn giáo dục chính trị tư tưởng với giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống và bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo được sự thống nhất cao về ý chí, niềm tin đối với công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng; chú trọng các biện pháp quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, tăng cường đối thoại với chiến sĩ, tổ chức sinh hoạt tổ 3 người, chương trình vui để học, họp mặt đơn vị, lãnh đạo địa phương, gia đình quân nhân để nâng cao chất lượng quản lý bộ đội; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong định hướng hành động và làm gương cho chiến sĩ, xây dựng 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu kết nghĩa, phát huy các thiết chế văn hóa, xây dựng đời sống văn hoá phong phú lành mạnh

Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 174.

Bảo đảm tốt số lượng, chất lượng vật chất trang bị hậu cần cho SSCĐ và phòng chống lụt, bão; 100% các đơn vị, địa phương có quỹ đất sản xuất tập trung (nơi nhiều nhất là 40 ha, nơi ít nhất là 4 ha), đưa vào ăn thêm bình quân 3.000đ/người/ngày. Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch và nuôi dưỡng bộ đội, có 90% bếp ăn tập trung đạt bếp nuôi quân giỏi, quân số khoẻ đạt 99% trở lên, không để xảy ra dịch bệnh. Chỉ đạo đầu tư xây dựng, nâng cấp doanh trại Tiểu đoàn 14, Ban CHQS huyện, thị, trụ sở làm việc, nhà nghỉ, nhà ăn của Ban CHQS xã, phường, thị trấn và chốt dân quân biên giới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, với tổng đầu tư 127,3 tỉ đồng, trong đó ngân sách địa phương là 78,1 tỉ đồng và quỹ vốn đơn vị là 25,9 tỉ đồng, số còn lại là ngân sách nhà nước.

BÍCH THUỶ