BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng lãnh đạo đất nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Cập nhật ngày: 10/01/2011 - 05:40

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh: “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên, đa đảng”.

(BTNO) - Sáng ngày 10.1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông và Trung tâm Báo chí Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Đại hội XI) đã tổ chức buổi họp báo với khoảng 750 phóng viên báo chí trong và ngoài nước. Đồng chí Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp báo.

Tham gia buổi họp báo còn có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại TW, Uỷ ban Kiểm tra và Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao và Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội XI cho biết, Đại hội diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19.1.2011 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Phiên trù bị Đại hội XI được tổ chức ngày 11.1.2011. Tham dự Đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng. Ngoài số đại biểu chính thức, Đại hội còn mời các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Trung ương, đại diện nhân sĩ và trí thức tiêu biểu, các vị đại sứ, đại diện ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế tham dự.

Tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thảo luận, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương khoá X trình Đại hội XI; thảo luận, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2011- 2020); thảo luận về Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng…

Đồng chí Nguyễn Bắc Son cho biết thêm, mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng của Đảng hiện nay là lãnh đạo đất nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước quá độ lên CNXH. Đảng CSVN coi trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của công cuộc đổi mới, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam. Trong quá trình soạn thảo các văn kiện, Trung ương Đảng thường xuyên chỉ đạo xây dựng Văn kiện phải thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử- cụ thể và phát triển; đồng thời phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận; có cơ chế bảo đảm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý xây dựng, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân.

Phóng viên báo chí nước ngoài thoải mái đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Đồng chí Nguyễn Bắc Son cũng thông báo tóm tắt về quá trình chuẩn bị Đại hội, về nội dung chính dự thảo các văn kiện, về mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới, về nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ XI, về chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương khoá XI, về phương án tổ chức Đại hội.

Trao đổi với các nhà báo, đồng chí Tô Huy Rứa mong rằng các cơ quan báo chí, các phóng viên cùng Trung tâm Báo chí của Đại hội XI phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ cho đông đảo công chúng trong nước quốc tế biết. Đồng chí Tô Huy Rứa cũng cho rằng, qua thông tin của báo chí về ĐH lần này sẽ giúp cho đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ rằng, xã hội XHCN mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đang xây dựng là một xã hội do nhân dân lao động làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; có nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Về những điểm mới trong các văn kiện trình Đại hội lần này, đồng chí Nguyễn Văn Thạo - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết có rất nhiều điểm mới với tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển. Ví dụ Cương lĩnh được bổ sung và phát triển trên cơ sở chúng ta đã tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, tổng kết những điểm đã được phát triển qua các ĐH Đảng, điểm đặc trưng của xã hội XHCN mà chúng ta xây dựng… Báo cáo Chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội cũng có nhiều điểm mới như trong những năm tới sẽ nhấn mạnh rất nhiều vào việc cấu trúc lại, đổi mới mô hình tăng trưởng của nền kinh tế, hướng vào nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu, nhấn mạnh phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển, kết hợp với bảo vệ môi trường.

Trong buổi họp báo, nhiều phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã đặt những câu hỏi có liên quan đến Đại hội XI và được các vị chủ trì lần lượt trả lời cụ thể, đầy đủ. Cụ thể như câu hỏi về việc thực hiện quan điểm đổi mới kinh tế và chính trị trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là đẩy mạnh đổi mới kinh tế đi trước một bước, đồng thời đẩy mạnh đổi mới chính trị có bước đi phù hợp với mục tiêu giữ vững ổn định chính trị và tạo ra động lực cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như xây dựng nền tảng chính trị xã hội XHCN mà Việt Nam xây dựng. Đổi mới chính trị hướng vào đổi mới hệ thống chính trị, sao cho nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động của MTTQ và đoàn thể quần chúng.

Theo Đồng chí Trần Lưu Hải - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đảng sao cho hiệu quả nhất, trong đó có hình thức bầu cử tại Đại hội này. Tuy nhiên trong khoá XI chưa quy định bầu trực tiếp Tổng Bí thư tại Đại hội.

Các câu hỏi của phóng viên được các vị lãnh đạo các cơ quan TW trả lời thoả đáng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên AFP về vấn đề trong thời gian tới hệ thống đa đảng có được thực hiện ở Việt Nam hay không, đồng chí Đinh Thế Huynh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam khẳng định: "Việt Nam chúng tôi không có nhu cầu đa nguyên đa đảng, và dứt khoát không đa nguyên đa đảng. Điều đơn giản là Việt Nam đã có lúc đa đảng, tức là năm 1946 khi chúng tôi Tổng tuyển cử lần đầu tiên thì cũng đã có mấy đảng tham gia. Nhưng khi thực dân Pháp quay lại xâm lược đất nước chúng tôi thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến để bảo vệ tổ quốc. Và bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Kết thúc buổi họp báo, các nhà báo đặt câu hỏi cho biết họ cảm thấy hài lòng với các câu trả lời của đại diện các cơ quan ở Trung ương.

BẢO TÂM

(Từ Hà Nội)