Đảng ủy Công an Tây Ninh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 

Cập nhật ngày: 18/02/2017 - 21:50

BTNO - Ngày 17.2, Đảng ủy Công an Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Đại tá Nguyễn Tri Phương- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2016 Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy và cấp ủy cơ sở Công an Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác kiểm tra giám sát. Chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Quang cảnh hội nghị.

Các cuộc kiểm tra, giám sát đều đạt chất lượng, phản ánh đúng thực trạng tình hình tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở. Các nội dung kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, đồng đều như: kiểm tra, giám sát việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Một số chỉ tiêu vượt so với chương trình đề ra như: kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại tá Nguyễn Tri Phương- Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhận xét công tác kiểm tra, giám sát trong năm qua đã phục vụ tốt cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy ở cơ sở trong xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017, Giám đốc CATN yêu cầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiếp tục tham ưu cho Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy CA tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cơ sở đảng.

Đối với cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát ở cấp mình, thường xuyên tự kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra và cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Minh Nhật