BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ KCQ Dân Chính Đảng: Triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương Đảng

Cập nhật ngày: 22/09/2011 - 11:07

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 21.9.2011, Ban Thường vụ (BTV) Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng (CQDCĐ) tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về định hướng chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và thông qua báo cáo công tác 9 tháng năm 2011.   

Cùng với việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nêu trên. Hướng tới, Đảng uỷ khối CQDCĐ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 20.9.1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về “Mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân”; Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Đảng uỷ khối về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ khối; xem hoạt động đối ngoại nhân dân là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ khối.

Báo cáo của Đảng uỷ khối cho biết, 9 tháng qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối đã cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch đề ra. Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ công chức. BTV Đảng uỷ khối đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2010; kịp thời củng cố bổ sung cấp uỷ cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Công tác kết nạp Đảng vượt chỉ tiêu đề ra. Trong 9 tháng qua, BTV Đảng uỷ khối đã chuẩn y kết nạp 108 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 54% kế hoạch năm). Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra.

D.H