baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 06/05/2016 - 10:06

Hiện Đảng bộ khối các cơ quan (CCQ) tỉnh có 55 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm 23 đảng bộ cơ sở (với 148 chi bộ trực thuộc) và 32 chi bộ cơ sở. Trong đó có 43 đảng bộ, chi bộ thuộc loại hình cơ quan; 12 đảng bộ, chi bộ thuộc loại hình sự nghiệp. Tổng số đảng viên của Đảng bộ khối tính đến ngày 5.3.2016 là 2.378 đồng chí. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đại học chiếm 95,33%; trình độ cao cấp, cử nhân chính trị chiếm 17,8%.

Ban Thường vụ Đảng uỷ khối xác định việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW là giải pháp hàng đầu về chính trị, tư tưởng và là nội dung quan trọng để thực hiện nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, đặc biệt coi trọng nội dung chủ yếu, thiết thực của cuộc vận động trở thành những công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Kết quả, đã triển khai 55/55 đảng bộ, chi bộ cơ sở đều xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thực hiện tốt việc báo cáo kết quả triển khai, thực hiện về Đảng uỷ khối.

Khối thi đua Các cơ quan Đảng trong tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2016- Ảnh minh hoạ

Trong năm 2011, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) cho 250 đồng chí là cấp ủy viên, báo cáo viên cơ sở và chỉ đạo cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện. Có 70/70 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã triển khai, quán triệt ra cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị. Số lượng đảng viên tham gia học tập 2.023/2.036, đạt 99,36%.

Đến năm 2012, tổ chức triển khai học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liệm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã mở 1 lớp dành cho cán bộ chủ chốt, với 350 đồng chí và 5 lớp dành cho đảng viên, với 1.765 đồng chí dự học; có 69/69 cơ sở tổ chức cho quần chúng học tập, kết quả: 2.509/2.610 quần chúng tham dự.

Năm 2013 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Năm 2014 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Năm 2015 học chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Qua từng năm tổ chức triển khai học tập, Ban Thường vụ cũng đã mở nhiều lớp tập huấn cho các cán bộ chủ chốt, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, với hàng ngàn đảng viên và quần chúng tham gia học tập, đảm bảo việc triển khai học tập đi vào chiều sâu, thực chất, không qua loa hình thức.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã đưa nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối. Kết quả, đã tiến hành kiểm tra 11 tổ chức cơ sở đảng, qua đó phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời, nhắc nhở những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện, chỉ đạo, định hướng việc tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Để đạt được kết quả trên, mỗi năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cũng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 5 năm, đã có hàng trăm tấm gương tập thể và cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng, qua đó khích lệ và thúc đẩy tinh thần thi đua, học tập của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, quần chúng trong khối.

T.T