BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ khối Doanh nghiệp: Khen thưởng 16 tập thể, cá nhân xuất sắc trong 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 05/11/2010 - 12:21

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị

Trong 4 năm qua, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp (KDN) đã nghiêm túc tổ chức học tập các nội dung, chuyên đề của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đã có 277 lớp được tổ chức, với hơn 5.400 lượt đảng viên, hơn 3.000 lượt quần chúng cốt cán và gần 18.000 lượt người lao động tham gia học tập.

Qua học tập các chuyên đề trên, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ KDN có chuyển biến tích cực về nhận thức; hiểu rõ và sâu sắc hơn tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Từ chuyển biến nhận thức đã làm chuyển biến hành động, mỗi cá nhân đăng ký làm theo đều đã phấn đấu thực hiện tốt nội dung đăng ký; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; có thái độ kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu; thực hành tiết kiệm; chấn chỉnh phong cách làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao; ra sức thi đua, lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của từng đơn vị.

Trong 4 năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ KDN chỉ đạo cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở xin ý kiến cấp uỷ nơi cư trú, MTTQ đối với 13 đồng chí trong BCH, giám đốc, trưởng các phòng ban ở 3 chi- đảng bộ cơ sở. Các cơ sở tổ chức lấy gần 500 đợt ý kiến đóng góp của quần chúng với gần 15.000 lượt người tham dự, đóng góp gần 2.700 ý kiến. Trong đó, 758 lượt ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng, 929 lượt ý kiến đóng góp về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 580 ý kiến đóng góp về đạo đức lối sống và 425 lượt ý kiến đóng góp về ưu điểm của cán bộ cốt cán, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua: Một số ít cán bộ, đảng viên, người lao động chưa xác định được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; chưa rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị; tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân còn hạn chế. Trong việc tổ chức tiếp xúc quần chúng, vài đơn vị chậm thực hiện; quần chúng chưa mạnh dạn tham gia góp ý xây dựng, nhất là góp ý cho cá nhân về đạo đức lối sống; ý kiến đóng góp về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và ý thức trách nhiệm đối với công việc còn chung chung; nhiều ý kiến đóng góp của quần chúng còn nặng về công tác chuyên môn…

Sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động, Đảng uỷ KDN khen thưởng 6 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc, đồng thời khen thưởng 12 tập thể, 51 cá nhân xuất sắc trong năm 2010.

DU THI