BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ khối Doanh nghiệp: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 19/09/2011 - 10:16

Phó Bí thư Đảng uỷ, ông Lê Văn Xền triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị

(BTNO) – Sáng 19.9, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”.

Lãnh đạo Đảng uỷ khối Doanh nghiệp cho biết, để các chỉ thị và nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đi vào đời sống, Ban thường vụ Đảng uỷ khối đã xây dựng các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện, yêu cầu các đơn vị trực thuộc nhanh chóng triển khai đến từng chi bộ, đảng viên. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, ĐVTN và người lao động, cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục đưa nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi, đảng bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan hệ với khách hàng, với đồng chí, đồng nghiệp.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị; Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, gắn với việc thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong đơn vị; Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp cũng đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc đổi mới nội dung, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và đầu tư, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các doanh nghiệp…

Đ.H.T


 
Liên kết hữu ích