BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ quân sự tỉnh Tây Ninh: Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá X)

Cập nhật ngày: 29/04/2009 - 10:36

Chiều ngày 27 và ngày 28.4.2009, Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) cho 118 cấp uỷ viên các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Quân sự tỉnh, đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp tá, thuộc cơ quan 4 phòng, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 174, Đội K71, Công ty 22.12, Tiểu đoàn 14, Chính trị viên Ban CHQS 9 huyện, thị. Đại tá Trần Văn Bé, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết TW9 (khoá X) và dự thảo kế hoạch của Đảng uỷ quân sự tỉnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ “Về một số nhiệm vụ giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh”; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến 2020”.

Hội nghị đã phân tích, liên hệ và khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết và các nội dung văn bản, kết luận của Hội nghị TW 9 (khoá X) xác định rõ trọng tâm, những quan điểm cơ bản, nội dung mới, những chủ trương, giải pháp chủ yếu trong nghị quyết và các văn bản, kết luận của Trung ương, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. Đảng uỷ Quân sự tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị TW 9 (khoá X); đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhất là việc “làm theo” trong các đảng bộ, chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên LLVT tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2009.

QUANG HUY