UBND tỉnh chỉ đạo:

Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

Cập nhật ngày: 22/09/2021 - 10:58

BTNO - Mới đây, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 20.7.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thị xã Hoà Thành. Ảnh: Hoà Thành

Tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cơ quan nhà nước; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ… qua đó, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; trong công tác chỉ đạo, điều hành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình xử lý công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời có giải pháp chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ thờ ơ, vô cảm trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Thực hiện tốt công tác cải cách công vụ, công chức, trong đó bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị, địa phương và cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử và trách nhiệm phục vụ người dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện trong quá trình kiểm tra; kịp thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra các hành vi vi phạm; kiên quyết thực hiện tinh giản cán bộ, công chức, viên chức không chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức thực hiện.

Đ.H