Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ 

Cập nhật ngày: 28/07/2021 - 20:48

BTNO - Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có văn bản chỉ đạo, yêu cầu đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (lần thứ XI), nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cán bộ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động CCHC. Ảnh: N.D

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương có lúc chưa nghiêm túc

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá, thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức; chủ động, tận tuỵ trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú trọng công tác tư tưởng, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ và tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa tốt, còn lỏng lẻo, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa nghiêm túc, thiếu chủ động, chưa quyết liệt thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị được đề ra trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, ngành cấp trên nên tiến độ thực hiện còn chậm, chất lượng chưa cao; công tác phối hợp có lúc thiếu chặt chẽ; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, tiêu cực; ngại nghiên cứu, học tập lý luận chính trị nên nắm không chắc, không đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngại va chạm; ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thụ động... trong thực thi công vụ.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhấn mạnh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của Nhân dân

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; cải cách công vụ, công chức.

Trong đó, quan tâm bố trí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của Nhân dân; chú trọng xây dựng cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến và "Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", tạo động lực để mọi cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ Nhân dân.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, phê bình và tự phê bình; xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm điểm “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái trong toàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên.

Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân; về văn hoá công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hoá giao tiếp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; góp ý, phản ánh đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về những hành vi vi phạm; xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cấp uỷ, tổ chức đảng và nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không chấp hành kỷ luật, kỷ cương, năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong tổ chức thực hiện.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát việc thi hành công vụ, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực hiện tốt bản cam kết cá nhân, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái và tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ.H.T