BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 21/09/2012 - 05:51

Trao cờ thi đua cho các đơn vị tại Lễ phát động Chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2011

(BTNO) - Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch thực hiện với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, có 17 xã trên toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Theo UBND tỉnh, mục đích của việc triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” là nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chinh trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã và các cụm, khối thi đua đưa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thành nhiệm vụ trọng tâm; Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, sáng tạo với phương châm phát huy nội lực phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở; Tổ chức phát động, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá phong trào thi đua nhằm tăng cường tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức; Nâng cao kiến thức, trách nhiệm về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, lôi cuốn mọi người tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới, trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn tỉnh; Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch của UBND tỉnh cũng đưa ra những nội dung cần đẩy mạnh thi đua như phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Huy động mọi nguồn lực, xã hội hoá, phát huy nội lực, huy động công sức, cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới. Cấp huyện, xã cần phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia và 11 nội dung theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện chỉ đạo điểm tại xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành và xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu.

HY UYÊN

  


 
Liên kết hữu ích