BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu'

Cập nhật ngày: 04/01/2010 - 06:00

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu.

Sáng 4.1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương  Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhấn mạnh, để cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực như mong muốn, vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo các cấp và Đảng viên rất quan trọng.
Đặc biệt, các cán bộ ở cương vị cao càng phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, tập trung khắc phục những khuyết điểm, yếu kém của cơ quan, đơn vị.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những kết quả mà các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước đã đạt được trong triển khai cuộc vận động năm 2009 và 3 năm thực hiện cuộc vận động.
Tổng Bí thư cho rằng, cuộc vận động được phát động rất đúng, trúng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Kết quả cuộc vận động thực sự có tác động tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của đất nước.
Tổng Bí thư đã phát biểu như vậy tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, cho ý kiến vào dự thảo: Báo cáo tổng kết 2009, nhiệm vụ chủ yếu cuộc vận động trong năm 2010; Báo cáo tổng kết 2 năm thực hiện chỉ đạo điểm cuộc vận động; Đề cương tài liệu học tập chủ đề năm 2010; Kế hoạch tổ chức các Hội nghị giao lưu, tọa đàm, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động; Hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2009 và 3 năm thực hiện cuộc vận động (2007-2009), triển khai nhiệm vụ năm 2010.
Về nhiệm vụ năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh việc lựa chủ đề toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị tổ chức học tập “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
Việc chọn chủ đề tư tưởng của Bác về công tác xây dựng Đảng là trúng, rất cần thiết, thiết thực chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và có ý nghĩa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng.
Thực hiện cuộc vận động là cơ hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn vào, sáng suốt lựa chọn các đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên và tham gia cấp uỷ các cấp.
Kết quả năm 2009 và 3 năm thực hiện cuộc vận động cho thấy, cuộc vận động đã được triển khai liên tục, sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong Đảng, trong xã hội và bước đầu hình thành phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực vào những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được đông đảo cán bộ, Đảng viên, nhân dân hoan nghênh và ghi nhận.
Nội dung cuộc vận động gắn kết với các nhiệm vụ chính trị và tạo nên những kết quả thiết thực. Kết quả làm theo ngày càng nhiều hơn: trách nhiệm của các cấp uỷ các cấp, chính quyền trong những việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt lên, lề lối làm việc của các cấp được chú ý sửa đổi. Chất lượng phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực.
Ý chí vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chăm lo đến đời sống của nhân dân thể hiện rõ hơn trong các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước. Số cơ sở trong sạch vững mạnh tăng, số Đảng viên vi phạm giảm đi. Các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí được triển khai có kết quả ở nhiều nơi.
Thành công bước đầu ở các đơn vị được chọn làm điểm đã tạo chuyển biến trong việc “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” ở các ngành, các cấp. Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của đơn vị làm điểm được triển khai, nhân rộng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động lớn, xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng và trong xã hội.
Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động cũng cho rằng, việc thực hiện cuộc vận động ở các ngành, địa phương đơn vị còn một số hạn chế. Nhận thức chung về cuộc vận động trong Đảng và trong xã hội chưa thực sự sâu sắc.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế, chưa thực sự tương xứng với tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc vận động. Kết quả triển khai cuộc vận động chưa đồng đều, chưa bền vững. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên liên tục, nội dung còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn…

(Theo Vietnam+)