Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: Không thể có chuyện “chưa có đánh giá” khi lấy phiếu tín nhiệm

Cập nhật ngày: 11/11/2012 - 08:46

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm đang phát biểu

Ngày 10.11.2012, phát biểu ở hội trường kỳ họp Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, ĐBQH Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) đề nghị, về phạm vi đối tượng lấy phiếu tín nhiệm không bao gồm các đối tượng là thành viên Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội. Đại biểu Tâm cho rằng, về chủ trương của Đảng cũng như các cơ sở pháp lý đều xác định đối tượng là người giữ chức vụ và các chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. Hiến pháp và luật đã quy định cụ thể các chức danh mà Quốc hội có trách nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm chỉ bao gồm 49 vị trí, còn các thành viên của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban thì không phải là các chức vụ quản lý và thực tế cũng không phải là những người lãnh đạo.

Trước đó, trong thảo luận Nghị quyết của Quốc hội về “Quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn” tại tổ đại biểu ngày 29.10, các vị ĐBQH Tây Ninh cho rằng việc xây dựng quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cần bám sát các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), quy định của Hiến pháp và pháp luật về bỏ phiếu tín nhiệm; đồng thời phải được thực hiện một cách dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ, thận trọng, có cơ sở pháp lý, bảo đảm sự ổn định của bộ máy Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; đồng thời, ngăn ngừa việc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để gây khó khăn cho việc thực hiện công tác cán bộ của Đảng.

Tuy nhiên, các ĐBQH cho rằng, về thẩm quyền, phạm vi người được lấy phiếu tín nhiệm còn rộng, nên lấy gọn lại và tập trung vào nhóm đối tượng chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm. Về thời hạn gửi báo cáo công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm, Nghị quyết quy định thời hạn ít nhất trước kỳ họp 20 ngày Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gửi báo cáo cho ĐBQH. Theo đại biểu Nguyễn Thành Tâm, thời gian quy định này không hợp lý, vì đây là thời gian chuẩn bị cho kỳ họp có nhiều quy định về gửi dự án luật, tổ chức tiếp xúc cử tri cũng lấy mốc thời gian này, do đó ĐBQH sẽ không đủ thời gian để nghiên cứu, nên xem xét yêu cầu gửi báo cáo sớm hơn.

Về các mức độ tín nhiệm, dự thảo có đưa ra 4 mức, gồm 3 mức tín nhiệm và một quyền “chưa có đánh giá”, đại biểu Tâm đề nghị cân nhắc quy định này vì khi đã đưa ra đánh giá sự tín nhiệm thì phải thể hiện rõ quan điểm, chính kiến là “tín nhiệm” hay “không tín nhiệm”, chứ không thể “chưa có đánh giá”…

DUY QUANG

(lược ghi)