BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp

Cập nhật ngày: 28/02/2011 - 11:02

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại hội nghị.

Ngày 28.2, sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, chân thành và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 3 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VII) đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Hội nghị đã thống nhất khẳng định, năm 2010, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục được củng cố, tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; việc thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đạt kết quả khá toàn diện và thiết thực.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài tăng cường đồng thuận xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và tổ chức thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng. Qua đó, vai trò và uy tín của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được khẳng định và phát huy, được đông đảo nhân dân ghi nhận, hoan nghênh và đánh giá cao.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ủy viên Uỷ ban, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch và Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII do Đoàn Chủ tịch trình.

Theo đó, cho thôi tham gia Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc 20 vị, bổ sung 19 vị vào Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII thay các vị đã chuyển công tác và nghỉ hưu theo quy định của Điều lệ; bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII 5 vị, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…

Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên cần phát huy những kết quả đạt được, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức thực hiện đạt kết quả Chương trình phối hợp công tác năm 2011, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Mặt trận các cấp tiếp tục quán triệt và góp phần nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; ra sức vận động tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước thành khối đại đoàn kết thống nhất vì mục tiêu độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư," "Ngày vì người nghèo" và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Trước mắt, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Để phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chủ động kiến nghị, đề xuất sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ban hành các cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Mặt trận Tổ quốc các cấp nỗ lực tham gia chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Tại hội nghị, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2010; tặng 11 cá nhân Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

(Theo TTXVN/Vietnam+)