Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên 

Cập nhật ngày: 01/08/2021 - 11:17

BTNO - Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái ký ban hành Chỉ thị của Tỉnh uỷ về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Đoàn viên – lực lượng hậu bị, tin cậy của Đảng (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021). Ảnh: Tỉnh đoàn Tây Ninh

Trong Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá, trong những năm qua, cấp uỷ đảng các cấp chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; không ngừng quan tâm đổi mới cả về nội dung, phương thức, cập nhật kiến thức, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết, giáo dục truyền thống; quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, việc quán triệt và tổ chức thực hiện công tác này còn có mặt hạn chế, như: một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với thế hệ trẻ; nội dung, chương trình giáo dục chính trị vẫn còn trùng lắp và dàn trải; việc cập nhật thông tin, kiến thức mới chưa đầy đủ, sát với tình hình thực tế; công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa thường xuyên; một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm, bị xử lý kỷ luật.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chât lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nắm vững và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược lâu dài; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trẻ, đội ngũ kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tỉnh hình mới.

Phát huy vai trò người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; nhất là vấn đề mới, cơ bản, cốt lõi, sát hợp thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm mở rộng hình thức hội nghị trực tuyến đến xã, phường, thị trấn, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100%; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên thiếu nghiêm túc, vi phạm quy định trong nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng; bảo đảm tỷ lệ đảng viên học tập nghị quyết đạt ít nhất 98% trở lên.

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng; xác định rõ những vấn đề trọng điểm cần nghiên cứu, nhũng nội dung căn bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật kiến thức mới phù hợp với tinh hình thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát huy khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo của người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị mang tính chiến lược, phù họp với nhu cầu, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ.

Đoàn viên Thanh niên thắp hương, viếng một liệt sĩ nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27.7. Ảnh: Tỉnh đoàn Tây Ninh

Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tư tưởng; nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội; giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vũng quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên Internet, mạng xã hội. Chú trọng việc củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ, trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phong cách, đạo đức cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, giáo dục về lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng địa phương, cơ quan, đơn vị đã được biên soạn, xuất bản với nội dung, phương pháp, cách thức đa dạng, phong phú, nhằm phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, của địa phương, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Phát huy vai trò của các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, hướng tới các cơ quan báo chí đa phương tiện, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Thường xuyên đồi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các hình thức cung cấp thông tin, bảo đảm kịp thời hiệu quả, đúng đối tượng, an toàn và bảo mật thông tin theo quy định.

Đ.H.T