BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng chí Trương Tấn Sang: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Cập nhật ngày: 14/08/2009 - 06:22

 

Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngày 14.8 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Qua tổng kết từ các ngành và địa phương cho thấy, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương và giải pháp chủ yếu do Nghị quyết đề ra; tích lũy được nhiều kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo. Liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức - nền tảng khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố.

Thực hiện “các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”, văn hoá truyền thống của từng dân tộc đã được giữ gìn và phát huy. Đồng bào các tôn giáo phấn khởi với đường hướng "tốt đời, đẹp đạo", gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày càng hướng về Tổ quốc, đóng góp ngày càng nhiều nguồn lực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước... Những cố gắng đó trong những năm qua làm cho đất nước ta “chính trị ổn định, kinh tế phát triển, xã hội đồng thuận, dân tộc đoàn kết”.

Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Có được những thành quả đó trước hết là do đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và sự ra đời Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) phù hợp với đòi hỏi của các giai cấp, tầng lớp xã hội.

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều biện pháp sáng tạo, đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trong các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; ban hành hệ thống thể chế, chính sách và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm từng ngành, địa phương, đơn vị; dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được mở rộng và phát huy.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ một số hạn chế của việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp cần tập trung thực hiện tốt những chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) đã nêu, trong đó cần tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu.

Trước hết, cần khẳng định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, trong đó lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân làm nhiệm vụ trung tâm; phát triển kinh tế đi liền với phát triển văn hoá làm nền tảng tinh thần của xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, hạn chế phân hoá giàu nghèo, phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), tạo thuận lợi trong sinh hoạt đời sống xã hội, tránh gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, chú trọng hơn nữa việc nâng cao dân trí, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội

Chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh bằng các biện pháp thích hợp, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề "dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo" để kích động, lôi kéo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng nước ta.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cần đổi mới phương thức hoạt động và thường xuyên phối hợp với các cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết gắn liền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; không ngừng đổi mới công tác vận động quần chúng; phát huy những mặt tích cực của các giá trị đạo đức, văn hoá tôn giáo, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân đóng góp nhiều nhất cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị ngay sau hội nghị này, căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Kết luận của Bộ Chính trị sẽ ban hành tới đây, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong thời gian tới.

(Theo chinhphu.vn)