BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đưa cuộc vận động làm theo Bác đi vào chiều sâu

Cập nhật ngày: 26/11/2010 - 06:13

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Chiều 26.11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã họp, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo và kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những kết quả mà các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước đã đạt được trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động.

Tổng Bí thư khẳng định: Cuộc vận động đã được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội có tác động lớn trong xã hội và thu được kết quả bước đầu rất quan trọng. Cuộc vận động tiếp tục tạo sự chuyển rõ và mạnh mẽ hơn về lề lối, tác phong làm việc ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức và toàn xã hội.

Nội dung "làm theo" rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp đưa Cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu. Kết quả Cuộc vận động góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Tán thành với đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động về những kết quả nổi bật đạt được trong 4 năm (2007-2010), hạn chế yếu kém và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý Cuộc vận động được thực hiện kiên trì, lâu dài, thường xuyên, liên tục, hướng tới đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, xây dựng văn hoá, nền tảng tinh thần xã hội, trở thành ý thức tự giác, nếp sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người dân để đạt hiệu quả thiết thực như mong muốn.

Tổng Bí thư đề nghị báo cáo tổng kết cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng cô đọng, nêu bật kết quả đã đạt được qua 4 năm thực hiện, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, nêu những kinh nghiệm tốt và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nhất trí với kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động vào ngày 11 và 12.12 tới, do Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ đạo công tác chuẩn bị cần được tiến hành chu đáo với quy mô hợp lý, tiết kiệm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí đánh giá kết quả năm 2010 và 4 năm thực hiện Cuộc vận động cho thấy Cuộc vận động đã được triển khai liên tục, đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong Đảng, trong xã hội và bước đầu hình thành phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động thiết thực đóng góp vào những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh và ghi nhận. Nội dung Cuộc vận động gắn kết với các nhiệm vụ chính trị và tạo nên những kết quả thiết thực.

Những kinh nghiệm rút ra qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động là phải tạo ra được sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trước hết là cán bộ chủ chốt ở tất cả các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung, trách nhiệm trong triển khai Cuộc vận động.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, chú trọng sự phối hợp và phân công trách nhiệm của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai Cuộc vận động.

Nội dung Cuộc vận động được cụ thể hoá, gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền coi trọng nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bắt đầu từ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, từ trong Đảng và ngoài xã hội. Trung ương cần có quy chế cụ thể về sự nêu gương của lãnh đạo.

Vai trò của tuyên truyền, giáo dục cần được phát huy, nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo gương Bác; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về tấm gương đạo đức của Bác, về Cuộc vận động, về các điển hình tiên tiến…

Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động cũng cho rằng việc thực hiện Cuộc vận động ở các ngành, địa phương, đơn vị còn một số hạn chế. Nhận thức chung về Cuộc vận động trong Đảng và trong xã hội chưa thực sự sâu sắc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế, chưa thực sự tương xứng với tầm quan trọng và ý nghĩa của Cuộc vận động.

Kết quả triển khai Cuộc vận động chưa đồng đều, chưa bền vững ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc làm theo chưa diễn ra mạnh mẽ trong toàn Đảng và trong xã hội. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt ở các cấp chưa được thể hiện rõ nét.

Sự gắn kết nội dung triển khai Cuộc vận động với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, các cuộc vận động, phong trào đang triển khai chưa được như mong muốn. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên liên tục, nội dung còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn…

(Theo TTXVN/Vietnam+)