BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực hơn

Cập nhật ngày: 13/09/2011 - 05:53

(BTNO) - Ngày 13.9, Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Hoàng Khải – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, ngày 14.5.2011, Bộ Chính trị (khoá XI) đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Căn cứ vào nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương cũng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW, xác định các công việc cần thực hiện trong nhiệm kỳ khoá XI của Đảng, tập trung vào 8 nhóm công việc. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ...

Ông Võ Hoàng Khải cho biết thêm, Ban thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã có kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nêu cao ý thức tự giác, chủ động học tập, kết hợp giữa xây và chống  trong việc tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống của từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị ở các cấp; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của quần chúng, nhân dân.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ cũng đã triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 4.7.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới". Mục tiêu của Chỉ thị này là làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đất nước, truyền thống và con người Việt Nam, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu của công cuộc đổi mới của ta; đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước. Xây dựng và tăng cường tình cảm hữu nghị của nhân dân các nước với nhân dân ta và của nhân dân ta với nhân dân các nước, vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ rộng rãi của bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tỉnh uỷ Tây Ninh cũng đã có Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Chỉ thị này, theo đó “Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân”. Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, triển khai công tác đối ngoại nhân dân trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại.

Dự thảo Chương trình Hành động của Tỉnh uỷ cũng đã nhấn mạnh đến việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW bằng các giải pháp như Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đối ngoại nhân dân. Đổi mới nội dung, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tham gia đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực phát triển KT-XH. Thúc đẩy quan hệ hợp tác, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác đối ngoại nhân dân. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, lực lượng làm công tác nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25.4.2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh: “Các nội dung triển khai tại Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt và lâu dài, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực hơn trong cuộc sống, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng, củng cố môi trường hoà bình, hữu nghị, hợp tác làm tiền đề cho sự phát triển KT- XH của tỉnh”.

Đặng Hoàng Thái