Thời Sự - Chính trị   Dịch vụ công trực tuyến

Gần 97% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 4 

Cập nhật ngày: 13/11/2020 - 16:54

BTNO - UBND tỉnh vừa có quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Giao diện Cổng dịch vụ công Tây Ninh (https://dichvucong.tayninh.gov.vn)

Theo đó, có 1.818 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại 3 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã). Cụ thể, cấp tỉnh 1.432 TTHC, cấp huyện 251 TTHC và cấp xã 135 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tỷ lệ TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4 của Tây Ninh là 1.818/1.877 TTHC, đạt tỷ lệ gần 97% tổng số TTHC. Kết quả này cho thấy quyết tâm rất cao của Tây Ninh trong thực hiện cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng, vượt so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7.3.2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Theo Nghị quyết 17/NQ-CP, chỉ tiêu giai đoạn 2019-2020, tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến được thực hiện ở mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của từng bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh (https://dichvucong.tayninh.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Phương Thuý