BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gắn thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ KT-XH

Cập nhật ngày: 14/01/2010 - 06:03

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác TĐKT.

Chiều 14.1, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 32 nhằm đánh giá công tác Thi đua - Khen thưởng Trung ương năm 2009, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010, góp ý kiến vào Kế hoạch triển khai Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Tích cực nhân rộng điển hình tiên tiến

Thủ tướng biểu dương công tác thi đua khen (TĐKT) thưởng năm 2009 đóng góp thiết thực vào thành quả chung của đất nước ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, lấy lại được đà tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, công tác TĐKT còn chưa đồng đều; công tác kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người lao động sản xuất trong đời sống kinh tế - xã hội còn hạn chế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, năm 2010 là năm nước ta diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, đồng thời là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm (2006-2010), do vậy, công tác TĐKT phải thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010, tập trung mọi nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội X của Đảng…

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng và yêu cầu các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác TĐKT, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc; từng ngành, từng địa phương phải cụ thể hoá thành các tiêu chí cụ thể để tổ chức tốt việc thực hiện; đồng thời thực hiện thật tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc khen thưởng phải phát huy được tác dụng là nêu tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan sớm hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Về kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng, chuẩn bị nội dung Đại hội và lên kế hoạch, bảo đảm tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; nội dung phải tổng kết đánh giá được mặt được, chưa được trong phong trào thi đua 5 năm qua, đề ra nội dung công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm tới (2010-2015) góp phần thiết thực vào hoàn thành Kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2015, bảo đảm phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải thực sự là động lực to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đại hội cần gắn với tuyên dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và đời sống xã hội.

Phong trào thi đua ngày càng hiệu quả

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, năm 2009 các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã phát động nhiều phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội.

Nội dung thi đua trong năm 2009 đã được cụ thể hoá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, chất lượng khen thưởng được nâng lên.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút được đông đảo các ngành, các cấp, tầng lớp nhân dân tham gia. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức các cấp, ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng.

Công tác phát hiện, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến được các Bộ, ngành, địa phương chú trọng góp phần nâng cao, phát huy giá trị nền tảng tinh thần của các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân cả nước hăng hái thi đua lập được nhiều thành tích, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

(Theo chinhphu.vn)