BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải thích 87 thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI

Cập nhật ngày: 01/06/2011 - 01:09

Quang cảnh Đại hội XI của Đảng.

87 thuật ngữ mang tính chuyên ngành, khó hiểu trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu trong cuốn sách Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng vừa xuất bản.

Cuốn sách do ông Nguyễn Văn Thạo - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và phó giáo sư- tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đồng chủ biên.

Cuốn sách này được xuất bản đã kịp thời phục vụ các tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở đang mở đợt học tập, quán triệt, vận dụng từng bước đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

Các thuật ngữ như: an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh tài chính quốc gia, an ninh xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, các cân đối vĩ mô của nền kinh tế quốc dân, cải cách tư pháp … được trình bày, sắp xếp một cách có trật tự và hệ thống giúp người đọc dễ dàng tra cứu.

Mỗi thuật ngữ đều được giải thích một cách rõ ràng, cụ thể với ngôn từ đơn giản, dễ hiểu. Nhiều thuật ngữ còn được mở rộng hơn trong việc giải thích nghĩa bằng cách đề cập đến nhiều vấn đề, khái niệm liên quan đến thuật ngữ đó.

Với chức năng như một cuốn từ điển nhỏ, trong đó chứa đựng một lượng thông tin khá lớn về lượng và chất, hơn 300 trang sách không chỉ đem đến cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về các thuật ngữ văn kiện mà còn giúp bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu đầy đủ, sâu sắc những thuật ngữ trong các văn kiện vừa mới được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI . Từ đó, cuốn sách góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Văn kiện đến toàn dân.

(Theo TTXVN/Vietnam+)