BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao ban công tác nội vụ 9 tháng năm 2015

Cập nhật ngày: 12/10/2015 - 12:00

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2015, ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; các văn bản của bộ, ngành Trung ương và địa phương đều được triển khai đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị trong ngành, tham mưu lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực nội vụ tại địa phương.

Ngành cũng kịp thời rà soát, kiện toàn, khắc phục sự trùng lấp, bỏ trống, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo tuân thủ đúng pháp luật, các tổ chức tôn giáo tổ chức lễ trọng trong không khí vui tươi, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự và phát huy vai trò từ thiện xã hội.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành Nội vụ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, trong đó tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý;

Quyết định đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị hàng năm; xây dựng tiêu chí đánh giá công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tổ chức sơ kết giai đoạn I chiến lược phát triển thanh niên, tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên…

Thái Thành