BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch Hội đồng bầu cử

Cập nhật ngày: 24/11/2015 - 12:00

100% đại biểu Quốc hội có mặt chọn ngày 22-5-2016 làm ngày bầu cử - Ảnh: L.K

100% đại biểu Quốc hội có mặt chọn ngày 22-5-2016 làm ngày bầu cử - Ảnh: L.K

Quốc hội cũng quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với 21 thành viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử.

Các phó chủ tịch gồm một phó chủ tịch Quốc hội, một Phó Chủ tịch nước, một Phó Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN.

Theo quy định của Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quy định: Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội lập, có 15 - 21 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc chế độ tập thể, quyết định theo đa số. 

Hội đồng bầu cử quốc gia nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể: tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử;

Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.

Chiều nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch Hội đồng bầu cử. Sau đó, chủ tịch Hội đồng bầu cử sẽ giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng bầu cử để Quốc hội phê chuẩn.

Nguồn Tuổi Trẻ