BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giới thiệu rộng rãi bộ Văn kiện Đại hội XI của Đảng

Cập nhật ngày: 09/03/2011 - 02:00

Ngày 9.3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật tổ chức hội nghị giới thiệu, phát hành Văn kiện Đại hội XI của Đảng và triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các công ty phát hành, thư viện các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các ông Nguyễn Thế Kỷ và Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu các văn kiện, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; các biện pháp thực hiện kế hoạch triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Theo đó, bộ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng giới thiệu toàn văn các văn kiện gồm Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam và Diễn văn bế mạc Đại hội.

Sách trong Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn gồm các mảng đề tài phổ biến, giáo dục lý luận chính trị, pháp luật và kiến thức quản lý cấp cơ sở. Nội dung các cuốn sách bám sát vào chủ đề: tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các vấn đề thực tiễn thiết thực đối với cơ sở; những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết yếu về lý luận chính trị phù hợp với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

Sách giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống. Sách phục vụ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và giới thiệu về những tập thể, cá nhân xuất sắc trong Cuộc vận động.

Sách đặc thù cho các xã, phường, thị trấn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo...

Theo Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật, Nguyễn Duy Hùng, các văn kiện Đại hội và sách, tài liệu tham khảo đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật tổ chức in ấn ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Nhà xuất bản cũng đã xây dựng kế hoạch giới thiệu, phát hành các ấn phẩm trên. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể đăng ký đặt mua qua hệ thống Trung tâm Phát hành, các chi nhánh của Nhà xuất bản và các công ty phát hành sách các tỉnh, thành phố trong cả nước...

(Theo TTXVN/Vietnam+)