BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Cập nhật ngày: 23/02/2016 - 06:00

Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong lựa chọn những người tiêu biểu, có đức có tài giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

Đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hội nghị hiệp thương lần thứ I của UB.MTTQ huyện Gò Dầu, dự kiến số lượng người ứng cử là 70, bầu chọn 36 đại biểu; số đơn vị bầu cử là 12.

Cơ cấu gồm đại biểu dưới 35 tuổi 20%, đại biểu nữ 41,42%, đại biểu ngoài Đảng 14,2%, đại biểu đủ tuổi tái cử 47,2%. Thành phần gồm tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, tôn giáo, tổ chức kinh tế, trí thức, MTTQ xã/ thị trấn.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch hướng dẫn nội dung, thủ tục trình tự tiến hành giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Lý Tài – Hồng Ân