BAOTAYNINH.VN trên Google News

Góp ý dự thảo quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cập nhật ngày: 05/09/2015 - 06:00

Dự thảo Quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 4 Chương, 13 Điều, có nhiều thay đổi so với Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trước đây.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Sử phát biểu tại hội nghị.

Trong hội nghị,  đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến các nội dung như: đối tượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo dự thảo là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

Thủ tục hành chính được tập trung tiếp nhận tại đầu mối Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (không tiếp nhận tại phòng mà tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan), UBND cấp huyện (không tiếp nhận tại cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện) và UBND cấp xã.

Cán bộ bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thuộc biên chế được giao, tiếp nhận thủ tục hành chính của một hoặc nhiều lĩnh vực, số lượng do thủ trưởng cơ quan quyết định theo yêu cầu công việc.

Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông bao gồm các bước: tiếp nhận, chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, xử lý và giải quyết hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo lần này, nhưng vẫn còn một vài điểm yêu cầu cần xem lại như: tại Chương 3, Điều 7 quy định các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, đầu mối tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã là chưa đúng với quy trình, vì hiện nay công việc này thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện;

Sở Nội vụ nên có mô hình chung để các nơi thực hiện đồng nhất; Điều 4, điểm g quy định thực hiện quyết toán biên lai thu phí, lệ phí, số tiền phí, lệ phí thu được phải nộp ngân sách Nhà nước rất khó thực hiện, vì công chức làm công việc này không có chuyên môn;

Việc xin lỗi dân theo dự thảo là chưa phù hợp, nhiều khoản, gây tâm lý nặng nề cho công chức, cần rút gọn lại; việc UBND huyện quyết định bố trí công chức cấp xã vào làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là chưa đúng theo phân cấp, phân quyền hiện nay...

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Sử ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp, ông cho biết sẽ khẩn trương cùng với ngành chức năng xem xét sửa chữa, bổ sung cho phù hợp để tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định này trong thời gian sớm nhất.

Duy Đức