BAOTAYNINH.VN trên Google News

Góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 27/02/2011 - 05:58

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị lần thứ ba Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VII), tổ chức tại Hà Nội, ngày 27.2, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong mọi thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, đoàn kết là nhân tố cực kỳ quan trọng, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công.”

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn hơn 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm từ năm 2001-2010, Đại hội lần thứ XI của Đảng đã rút ra năm bài học lớn, trong đó một lần nữa nhấn mạnh bài học: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, các tổ chức quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được thời gian qua, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư hoan nghênh Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẩn trương xây dựng Chương trình phối hợp, thống nhất hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; đồng thời tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng Bí thư thông báo những thành công nổi bật của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cả về công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức. Đại hội XI của Đảng là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, với việc thông qua nhiều văn kiện quan trọng; khẳng định con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đã xác định những mục tiêu cụ thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, trong đó nhấn mạnh đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện, bảo vệ môi trường sinh thái...

Đại hội đã xác định ba khâu đột phá và tám giải pháp cơ bản; trong đó tập trung phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng kinh tế tri thức.

Trong quá trình phát triển cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển kinh tế thị trường đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đồng thời phải giữ vững ổn định chính trị-xã hội để phát triển; xây dựng đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phát huy dân chủ, không phiến diện, cực đoan, duy ý chí...

Tuy nhiên, khó khăn thách thức còn nhiều, làm sao để các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, sớm được triển khai thực hiện trong thực tế cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể, với sự đồng lòng nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, cả ở trong nước và ở nước ngoài.

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào những thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn sắp tới, với chức năng, vị thế, vai trò hết sức quan trọng của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào thực tế cuộc sống, trước mắt là tham gia vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là lần đầu tiên, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được thực hiện trong cùng một ngày, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao, quyết tâm lớn trong toàn xã hội.

Khẳng định: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ Mặt trận là nơi gửi gắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, là nền tảng chính trị của Đảng, Nhà nước Việt Nam, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là hình ảnh thu nhỏ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước như Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, các hoạt động nhân đạo từ thiện…

Chính vì vậy, cần quan tâm xây dựng Mặt trận ngày càng vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với điều kiện mới, có chất lượng và hiệu quả cao hơn…; không ngừng phát huy vai trò của Mặt trận trong việc đưa các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời lắng nghe, tập hợp tất cả các ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tổ chức các phong trào để biến tư tưởng thành hành động, đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống…

Mặt trận cần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp hành động với các cơ quan trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, để cùng với đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nói chung, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không ngừng củng cố và nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng với những thành tựu, kinh nghiệm đã có, với truyền thống vẻ vang hơn 80 năm qua, với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là trong năm nay, sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là tham gia chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2010, chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm nay và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hội nghị xác định Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đến các tầng lớp nhân dân; trong đó khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục thực hiện đa dạng hoá việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Mở rộng và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện sự liên kết giữa các giai tầng, các lực lượng trong xã hội thành một khối nhất trí về tinh thần và lực lượng với nền tảng của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; trong đó, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên để thực hiện mục tiêu chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư,” cuộc vận động “Ngày vì người nghèo,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Mặt trận thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo luật định. Tập hợp ý kiến của nhân dân, đề xuất với Đảng và Nhà nước những kiến nghị nhằm góp phần củng cố hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Mặt trận đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; cho ý kiến vào tờ trình thay đổi nhân sự theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

(Theo TTXVN/Vietnam+)