HĐND thành phố Tây Ninh giám sát hoạt động của HĐND các phường, xã 

Cập nhật ngày: 18/03/2017 - 08:42

BTNO - Nhằm đưa hoạt động HĐND phường, xã đi vào nề nếp, Ban pháp chế HĐND thành phố đã có cuộc giám sát hoạt động của thường trực HĐND các phường, xã trên địa bàn.

Đoàn giám sát làm việc với thường trực HĐND phường I.

Đoàn giám sát do ông Lê Thế Hiền- Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố làm trưởng đoàn.

* HĐND phường I có 26 đại biểu. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND phường đã tổ chức 2 kỳ họp để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường, bầu Ban Kinh tế-Xã hội và Ban Pháp chế, quyết định một số vấn đề quan trọng ở địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Sau kỳ họp, HĐND phường đã ban hành Nghị quyết và quy chế làm việc của thường trực, quy chế phối hợp đúng quy định.

Thường trực HĐND và hai ban HĐND phường I đã xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ và chuyên đề với 7 cuộc về các nội dung, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thu, chi quỹ hội nông dân 2016; thu, chi ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2016; giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, kết quả thực hiện Pháp lệnh 34 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Qua giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan.

Công tác phối hợp với UB.MTTQVN phường được thực hiện tốt thể hiện qua việc tổ chức các kỳ họp HĐND và các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.  Công tác tiếp công dân được tổ chức định kỳ theo lịch tiếp công dân.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đặt nhiều câu hỏi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung giám sát và góp ý, khi giám sát cần chọn nội dung trọng tâm, nếu dàn trải quá nhiều sẽ không đem lại hiệu quả.

* Tại phường IV, đoàn đã nghe thường trực HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động năm 2016.

HĐND phường IV có 26 đại biểu. Thời gian qua, thường trực HĐND phường thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn như: chủ trì, phối hợp với UBND, MTTQVN phường tổ chức các kỳ họp HĐND khóa mới, hội nghị tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức 4 cuộc giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp…

Bên cạnh đó, thường trực HĐND phường IV còn thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa hoạt động 2 ban của HĐND; xây dựng quy chế làm việc của thường trực HĐND phường và các Quyết định phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định; đảm bảo công tác tiếp công dân; kịp thời phản ánh, chuyển đơn các ý kiến, kiến nghị và khiếu nại của công dân đến cơ quan có thẩm quyền, thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết, làm cơ sở trả lời cho công dân; tích cực theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị của cử tri.

Đoàn nhắc nhở Thường trực HĐND phường IV thường xuyên nghiên cứu các văn bản để đảm bảo hoạt động đúng theo luật định.

Xuân Vũ - Quế Hương