BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Giám sát công tác cải cách hành chính tại các sở, ngành

Cập nhật ngày: 14/10/2014 - 08:51

Làm việc với Đoàn giám sát có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND tỉnh và các sở, ngành, trong những năm qua công tác CCHC được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, trong đó 3 lĩnh vực trọng điểm là: cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và hiện đại hóa hành chính nhà nước.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố lại toàn bộ thủ tục hành chính của tất cả các ngành, các lĩnh vực thuộc 3 cấp. Trong năm 2014 đã bãi bỏ 117 thủ tục hành chính, trong đó UBND tỉnh bãi bỏ 2 quyết định và một yêu cầu thuộc lĩnh vực tài nguyên-môi trường…

Đội ngũ cán bộ công chức 3 cấp cơ bản được chuẩn hóa, riêng cán bộ công chức cấp xã còn một số trường hợp chưa đạt chuẩn do tuổi cao, chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai ở tất cả các cấp, các địa phương, đơn vị nhưng hiệu quả chưa cao, còn bộc lộ nhiều bất cập…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy đánh giá, quy trình thực hiện CCHC trong tỉnh chưa đồng bộ, chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Một số ngành, địa phương người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người dân khi cần được cung cấp dịch vụ CCHC, trong tổ chức thực hiện còn bộc lộ thủ tục rườm rà, cần được tập trung chấn chỉnh...

Phát biểu kết luận giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền đến người dân về CCHC còn hạn chế; một bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu, còn bộc lộ nhiều yếu kém, kể cả năng lực và tác phong, phẩm chất đạo đức.

Vai trò của người đứng đầu chưa phát huy, nhất là trong kiểm tra, giám sát, nhắc nhở thiếu kịp thời, không kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường công tác rà soát văn bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình một cửa liên thông hiện đại, không để vì thủ tục hành chính nhiêu khê mà mất cơ hội kêu gọi đầu tư vào sự phát triển KT-XH của tỉnh…

Khắc Luân