Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hồ sơ nộp trực tuyến được ưu tiên xử lý trước

Cập nhật ngày: 02/11/2022 - 14:28

BTNO - Ưu tiên xử lý trước đối với hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) nộp trực tuyến, thực hiện số hoá hồ sơ TTHC là một trong những nội dung được quy định tại quy chế hoạt động của hệ thống thông tin giải quyết TTHC vừa được UBND tỉnh ban hành.

Người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo quy chế, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là hệ thống thông tin) là hệ thống được tạo thành trên cơ sở Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh là điểm truy cập thống nhất của tỉnh để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; địa chỉ truy cập: https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tây Ninh là hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; địa chỉ truy cập: https://motcua.tayninh.gov.vn.

Việc công bố các thông tin liên quan đến quá trình giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được thống nhất lấy số liệu từ Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quy chế quy định rõ việc thông tin cung cấp trên hệ thống thông tin; thời hạn cung cấp, xử lý thông tin; lựa chọn, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hai mức độ: toàn trình (cung cấp toàn bộ thông tin về TTHC việc thực hiện và giải quyết TTHC đều được thực hiện trên môi trường mạng) hoặc một phần; quy trình nộp hồ sơ điện tử.

Giao dịch TTHC tại bộ phận Một cửa thị xã Hoà Thành.

Theo Điều 10 của quy chế, hồ sơ nộp trực tuyến sẽ ưu tiên xử lý trước so với hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Cán bộ, công chức (CBCC) thực hiện tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của người sử dụng trong thời gian tối đa không quá 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến thành công.

Trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến ngoài giờ làm việc thì thời điểm để tính thời gian tiếp nhận hồ sơ  không được quá 1 giờ kể từ giờ làm việc kế tiếp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền.

Việc thông báo được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn SMS, trên ứng dụng Tây Ninh Smart, Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội tới tổ chức, cá nhân nộp TTHC.

Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, CBCC hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký, đăng nhập tài khoản, chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử. Trường hợp, tổ chức, cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ điện tử thì vẫn thực hiện tiếp nhận bình thường và và thực hiện nhiệm vụ số hoá hồ sơ theo quy định.

Phương Thúy