Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Hòa Thành: 8 xã, phường cơ bản hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri 

Cập nhật ngày: 22/04/2021 - 01:25

BTNO - Đến nay, 8/8 xã, phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành cơ bản hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri, với tổng số 127.347 cử tri. Công tác niêm yết danh sách cử tri tại các địa phương được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo hướng dẫn của cấp trên.

Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam Thị xã Hòa Thành kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại phường Hiệp Tân.

HĐND Thị xã được bầu 33 đại biểu và các xã, phường được bầu là 202 đại biểu. UBND thị xã đã ban hành các quyết định thành lập 8 đơn vị bầu cử và UBND các xã, phường thành lập 57 đơn vị bầu cử, với 59 khu vực bỏ phiếu.

Võ Liêm