Hoà Thành: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức việc tôn giáo Cao Đài

Cập nhật ngày: 07/05/2012 - 05:24

(BTNO)- Ngày 7.5, tại giảng đường Thống Nhất (nội ô Toà Thánh), Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Hoà Thành đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 137 vị chức việc tôn giáo Cao Đài.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức việc tôn giáo Cao Đài.

Trong 2 ngày, các vị chức việc đạo Cao Đài được nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật an ninh quốc gia, Luật đất đai, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng ở cơ sở bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các vị chức sắc, chức việc tôn giáo Cao Đài trong việc nắm rõ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng an ninh trong tình hình mới hiện nay; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo Cao Đài chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nguyễn An