BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5

Cập nhật ngày: 29/08/2012 - 04:46

(BTNO)- Trong 2 ngày 28 – 29.8.2012, Huyện ủy Hòa Thành tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) cho các cán bộ chủ chốt và các cán bộ đã nghỉ hưu hiện tham gia sinh hoạt Đảng trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Mạnh Thế- Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hòa Thành triển khai các nghị quyết của đảng

Các đại biểu đã nghe 12 chuyên đề về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách đến năm 2020 và Nghị quyết số 15 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020...

Ngoài ra, hội nghị còn triển khai chương trình hành động của Huyện ủy về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học, xóa mù chữ cho người lớn; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; báo cáo 3 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định số 92 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong công an nhân dân...

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của nghị quyết và các kết luận được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nguyễn An