BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học tập tấm gương Hồ Chí Minh có ý nghĩa lâu dài

Cập nhật ngày: 12/08/2011 - 10:47

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu như vậy tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (khu vực phía Nam), ngày 12.8.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh mục đích của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng…

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đòi hỏi phải đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, kết hợp giữa xây và chống.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị Ban thường vụ cấp uỷ và lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, đơn vị bám thật sát mục đích, yêu cầu của Chỉ thị và Kế hoạch này; gắn chặt việc học tập với việc làm theo đạo đức của Bác; quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức; phát huy tinh thần tự giác trong học tập và làm theo đạo đức của Bác; quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc; làm tốt công tác tuyên truyền… Cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhưng trước hết cần xây dựng chương trình thực hiện tốt các nội dung đã được xác định trong các văn bản của Trung ương.

Trên cơ sở yêu cầu chung, dựa trên đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình, lựa chọn lộ trình hợp lý cho từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, phù hợp với từng ngành, địa phương nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Các Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực phía Nam, đại diện các Ban Đảng… tham dự Hội nghị đã nghe Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng giới thiệu nội dung cơ bản; hướng dẫn việc triển khai thực Chỉ thị 03-CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TW và hướng dẫn việc xây dựng Quy chế làm việc của bộ phận giúp việc cấp uỷ các cấp.

Hội nghị trao đổi ý kiến, thảo luận nhằm quán triệt kỹ mục đích, yêu cầu và các nội dung cơ bản trong Chỉ thị và Kế hoạch trên; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, những vấn đề cấp bách trước mắt cần thực hiện để triển khai Chỉ thị có hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, tránh hình thức, đáp ứng sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo nên sự chuyển biến thực sự có ý nghĩa từ cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

 


 
Liên kết hữu ích