BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỏi đáp luật thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 10:43

Câu hỏi: Đối tượng nào được giảm thuế và mức giảm là bao nhiêu?

Trả lời: Quy định tại Điều 5 Luật thuế TNCN, Điều 5 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Mục IV phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN.

1. Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

2. Xác định số thuế được giảm:

- Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm dương lịch, đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm đó.

- Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà đối tượng nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế bao gồm:

+ Thuế TNCN đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với các khoản thu nhập chịu thuế tính theo biểu thuế toàn phần quy định tại Điều 23 của Luật thuế TNCN.

+ Thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương tiền công.

- Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ đi các khoản bồi thường nhận được từ cơ quan Bảo hiểm( nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn( nếu có).

- Số thuế được giảm xác định như sau:

+ Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm sẽ bằng mức độ thiệt hại.

+ Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm sẽ bằng số thuế phải nộp.

ĐÌNH HUY - HOÀNG THÁI

(thực hiện)

Mọi thắc mắc về Luật Thuế TNCN xin gởi về địa chỉ Báo Tây Ninh, 139 đường 30.4, Thị xã Tây Ninh hoặc e-mail: hoidapluatthue@gmail.com. Xin cám ơn.


 
Liên kết hữu ích