BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỏi đáp Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật ngày: 20/05/2009 - 05:42

Hỏi: Hồ sơ đăng ký thuế đối với đơn vị chi trả thu nhập không phải là tổ chức kinh doanh bao gồm những giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Mục I, Phần D thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN: Đối với đơn vị chi trả thu nhập không phải là tổ chức kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2( 2.10) Mục I phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể: Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế, tổ chức khầu trừ thuế TNCN nhưng đơn vị không có hoạt động SXKD, dịch vụ là: Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT( chỉ kê khai các chỉ tiêu: 1,2,3,4,12,18) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hỏi: Hồ sơ đăng ký thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác bao gồm những giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Mục I, Phần D thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN, thì:

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn( bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

-Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hanh kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính.

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

ĐÌNH HUY - HOÀNG THÁI

(thực hiện)

Mọi thắc mắc về Luật Thuế TNCN xin gởi về địa chỉ Báo Tây Ninh, 139 đường 30.4, Thị xã Tây Ninh hoặc e-mail: hoidapluatthue@gmail.com. Xin cám ơn.