BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội đồng Thi đua -- Khen thưởng tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ nhất năm 2015

Cập nhật ngày: 30/01/2015 - 06:22
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự phiên họp còn có bà Phan Thị Điệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo báo cáo và bảng tự chấm điểm của tỉnh Tây Ninh trong Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ; xem xét, thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV; cho ý kiến về tiêu chuẩn điển hình tiên tiến cấp tỉnh và khen thưởng tại Đại hội; góp ý dự thảo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh.         

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thị Thu Thủy giao Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, hoàn chỉnh các văn bản dự thảo trình UBND tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện; việc sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng, đề nghị Thường trực Hội đồng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành đảm bảo đúng, sát và phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện đặc thù của tỉnh nhà.

Thái Thành