BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Cập nhật ngày: 12/03/2012 - 01:49

BCH khóa X Trung ương Hội LHPN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 1950 - 1956)

Diễn ra từ ngày 14-19.4.1950 tại Đại Từ (Thái Nguyên), Đại hội có 168 đại biểu chính thức, đại diện cho 5 triệu hội viên và 10 triệu phụ nữ Việt Nam.

Đại hội đã thông qua được những vấn đề lớn của tổ chức Hội như: các Quyết nghị về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội Phụ nữ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ và bảo vệ hòa bình dân chủ; Chương trình, Điều lệ của Hội LHPN Việt Nam, Tuyên ngôn, Hiệu triệu gửi toàn thể phụ nữ Việt Nam.

Đại hội đã đề ra 10 nhiệm vụ, 2 Chương trình lớn; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 32 Ủy viên, Ban Thường trực Trung ương Hội gồm 9 ủy viên. Bà Lê Thị Xuyến được bầu làm Hội trưởng.

Đại hội lần thứ nhất có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, hợp nhất Đoàn phụ nữ Cứu quốc và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành một tổ chức duy nhất của phụ nữ, lấy tên là Hội LHPN Việt Nam. Hội LHPN Việt Nam là thành viên của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1956- 1961)

Diễn ra từ ngày 26-31.5.1956 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội có 425 đại biểu chính thức đại diện cho mọi tầng lớp phụ nữ ở các khu, tỉnh, thành của miền Bắc.

Đại hội thông qua Điều lệ mới của Hội gồm 10 điều, trong đó điều 1 và điều 2 đã nêu tôn chỉ mục đích của Hội; đề ra 5 Chương trình hoạt động là: Đoàn kết phụ nữ cả nước để cùng toàn dân phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; Thực hiện nam nữ bình đẳng, giải phóng hoàn toàn phụ nữ; Nâng cao trình độ chính trị, văn hóa cho phụ nữ; Mở rộng các hoạt động xã hội để nâng cao đời sống của phụ nữ và nhi đồng; Đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 50 ủy viên, Ban Thường trực Trung ương Hội gồm 13 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thập - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Hội trưởng.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 1961 -1974) và Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội LHPN giải phóng miền Nam Việt Nam

Sau năm 1954, theo ký kết và thi hành Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, nước Việt Nam tạm thời bị chia thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược cách mạng và thúc đẩy hoạt động của phong trào phụ nữ tại miền Nam, ngày 8.3.1961, Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Trong 15 năm (1961 – 1975), cùng thực hiện nhiệm vụ vận động phụ nữ nhưng Hội LHPN Việt Nam có tổ chức ở cả hai miền.

Ở miền Bắc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III được diễn ra từ ngày 8-11.3.1961 tại Hà Nội với 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 4,5 triệu hội viên trong cả nước. Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ lớn, phát động phong trào thi đua 5 tốt; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 76 ủy viên, Ban Thường trực Trung ương Hội gồm 16 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thập - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được bầu làm Hội trưởng. Trong lịch sử của Hội, nhiệm kỳ thứ 3 là nhiệm kỳ dài nhất (1961 - 1974), gắn liền với lịch sử chống Mỹ, cứu nước của cả dân tộc.

Đại hội đại biểu lần thứ I Hội LHPN giải phóng miền Nam Việt Nam được tổ chức vào ngày 8.3.1965 tại căn cứ Dương Minh Châu (Tây Ninh), gần 500 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu hội viên các địa phương đã về dự Đại hội. Đại hội đã nhấn mạnh các nhiệm vụ: Kiên quyết đấu tranh chống mọi hoạt động áp bức, bóc lột, khủng bố giết chóc, chà đạp nhân phẩm đạo đức của đế quốc Mỹ và tay sai, triệt để bênh vực mọi quyền lợi thiết thân cho mọi tầng lớp phụ nữ; cùng với toàn dân kiên quyết đấu tranh đánh đổ đế quốc Mỹ xâm lược, đánh đổ mọi chế độ bù nhìn phản dân hại nước, tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ ở miền Nam, giành độc lập dân chủ và hòa bình, tiến tới thống nhất Tổ quốc, thực hiện nam nữ bình đẳng, từng bước giải phóng phụ nữ; phát động phong trào thi đua “Năm tốt”. Bà Nguyễn Thị Định – Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam được bầu làm Hội trưởng.

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 1974 - 1982)

Diễn ra từ ngày 4-7.3.1974 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 596 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5 triệu hội viên trên cả nước. Nhiệm kỳ này đặt ra nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ xã hội chủ nghĩa làm tốt nghĩa vụ với Tổ quốc, xã hội và gia đình, vận động phụ nữ tham gia phong trào thi đua lao động, sản xuất, cần kiệm, cùng các cơ quan, đoàn thể chăm lo quyền lợi, đời sống, sức khỏe phụ nữ, trẻ em, hướng dẫn tổ chức tốt gia đình, làm tròn nghĩa vụ với cách mạng miền Nam, tăng cường đoàn kết hữu nghị với phụ nữ trên thế giới, củng cố tổ chức Hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cải tiến chỉ đạo, chuyển mạnh phương thức hoạt động của Hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 114 ủy viên, Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 30 ủy viên. Bà Hà Thị Quế - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Hội.

Từ ngày 10-12.6.1976, Hội nghị thống nhất Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN giải phóng miền Nam Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 1982- 1987)

Diễn ra từ ngày 19-20.5.1982 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có 800 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9 triệu hội viên và 25 triệu phụ nữ trong cả nước. Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 109 ủy viên, đoàn chủ tịch có 17 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 1987- 1992)

Đại hội diễn ra từ ngày 19-20.5.1987 tại Thủ đô Hà Nội với 700 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên và 28 triệu phụ nữ trong cả nước. Đại hội đánh giá các tầng lớp phụ nữ đã thể hiện lòng yêu nước, tinh thần lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh 8 nội dung phụ nữ cần thực hiện trong công cuộc đổi mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa VI gồm 98 ủy viên. Ban Chấp hành đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ này, vào ngày 08/3/1989, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã phát động hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” và “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 1992 - 1997)

Được tổ chức từ ngày 18-20.5.1992 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã thu hút 760 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên và 33 triệu phụ nữ cả nước tham dự.

Đại hội khẳng định các cấp Hội đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, do đó phong trào phụ nữ đã góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Đại hội nêu rõ: tiếp tục thực hiện hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”; đề ra các mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ của phong trào phụ nữ những năm 1992-1997 và 5 chương trình công tác trọng tâm. Đại hội quyết định tiếp tục phát động thực hiện hai phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”, tiếp tục thực hiện phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa VII gồm 96 ủy viên. Ban Chấp hành tôn vinh bà Nguyễn Thị Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Chủ tịch danh dự Hội LHPN Việt Nam; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 ủy viên. Bà Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1997- 2002)

Diễn ra từ ngày 19-20.5.1997 tại Thủ đô Hà Nội. 900 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên và gần 24 triệu phụ nữ cả nước đã về dự Đại hội.

Là Đại hội “Đoàn kết, Đổi mới vì Bình đẳng, phát triển và hòa bình, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đại hội nhấn mạnh tiếp tục thực hiện 5 chương trình trọng tâm, phát động phụ nữ cả nước thực hiện hai phong trào thi đua yêu nước: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 126 ủy viên. Ban Chấp hành quyết định số lượng Đoàn Chủ tịch gồm 21 ủy viên. Bà Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Tháng 2/1998, bà Trương Mỹ Hoa đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Hà Thị Khiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2002 - 2007)

Đại hội diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22-23.2.2002 với 900 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu hội viên.

Đại hội khẳng định những thành tích đạt được của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 1997 – 2001; đề ra 6 chương trình trọng tâm, phát động các tầng lớp phụ nữ cả nước thực hiện phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa IX gồm 132 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 23 ủy viên. Bà Hà Thị Khiết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2007 – 2012)

Đại hội diễn ra từ ngày 1-4.10.2007 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có gần 1.193 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 14 triệu hội viên trong cả nước.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX; đề ra mục tiêu, xác định 8 chỉ tiêu cơ bản và 6 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội; Thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi.

Đại hội quyết định tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các cấp Hội đã tích cực vận động phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ sôi nổi hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’’ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo”.

Ban Chấp hành khoá X nhiệm kỳ 2007 - 2012 gồm 154 uỷ viên, 25 uỷ viên Đoàn chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Nhìn lại 10 nhiệm kỳ Đại hội và hơn 80 năm thành lập của Hội LHPN Việt Nam cho thấy, sự trưởng thành, lớn mạnh của Hội LHPN Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước, gắn liền với sự quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị - xã hội và sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ trong cả nước.

Qua mỗi kỳ Đại hội, Hội LHPN Việt Nam đã có bước phát triển về hội viên, về tổ chức bộ máy, đặc biệt không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của phong trào phụ nữ, góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI diễn ra tại Hà Nội trong các ngày từ 12-14.3. Với trên 1.100 đại biểu đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn quốc về dự Đại hội của “Đoàn kết - Sáng tạo - Bình đẳng - Phát triển”, sự kiện quan trọng của Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ cả nước này sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong 5 năm tới (2012 – 2017) nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trong cả nước.

Theo cpv.org.vn